MOBIHEL HYDRO

Mobihel Hydro Systém

Vychádzajúc z nášho poslania a základného zamerania Heliosu a s cieľom vyhovieť nadchádzajúcim európskym VOC smerniciam, sme v Heliose vyvinuli líniu vodou riediteľných bázových lakov MOBIHEL HYDRO Base MIX. Pomocou MOBIHEL HYDRO Base MIX systému chceme prispieť k ekologickejším farbám a zároveň vyhovieť prísnym kritériám legislatívy, priatej od 01.01.2001.

V minulosti bol povolený pre kvalitné lakovanie akýkoľvek obsah organických rozpúšťadiel. Pri upevňovaní náteru všetky tieto množstvá vyprchali do ovzdušia. U nového vodného systému sme 90% rozpúšťadiel nahradili ekologickou vodou a tým veľmi napomohli k zníženiu negatívneho dopadu na životné prostredie.

Hydro systém

Na základe dlhoročných skúsenosti pri vývoji a použití miešacích systémov, použití najmodernejších výsledkov pri vývoji nových pigmentov a technológii prípravy náterov sa nám podarilo vytvoriť kompaktný, racionálny a jednoduchý miešací systém, umožňujúci používateľovi jednoduché použitie a to bez väčších zmien pri prechode z rozpúšťadlového na vodný systém. Autolak - MOBIHEL Hydro base mix

MOBIHEL HYDRO Base MIX je miešací systém na vodnom základe, určený na reparáciu automobilov. Skladá sa z celkovo 63 miešacích lakov. Pigmenty sú zvolené tak, aby optimálne pokrývali celé farebné spektrum: od klasických neefektných lakovaní, metalic, perl až po najmodernejšie briliantové perl, ktoré optimálne pokrývajú sortiment farebných efektov súčasných automobilov.

V systéme je 30 klasických mixov, 9 hliníkov, 15 perl, 6 briliantových perl a tri aditívy. Všetky mixy sú vysoko pigmentované, čo znamená vynikajúcu kryciu schopnosť a až o 30% menšiu spotrebu materiálu v porovnaní s rozpúšťadlovým systémom.

Miešacie laky MOBHEL HYDRO Base MIX systému sú balené podľa častosti výskytu v receptúrach do 0,5L a 1L balení. Do 1L balení je balených 29 miešacích lakov, do 0,5L balení potom 34 miešacích lakov. Tým sa podstatne znížia náklady na skladovanie u používateľa.

Miešacie laky systému MOBIHEL HYDRO Base MIX sa môžu používať vo všetkých jestvujúcich MOBIHEL miešačoch. Umožňuje to úplne nové, inovatívne a patentované balenie z tvrdého polyméru. Nové balenie umožňuje taktiež úplné vyprázdnenie dávky, čo je dodatočnou ekologickou výhodou. pri ktorej sa zároveň ušetrí aj materiál.

Rovnako ako u klasických systémov stačí miešacie laky premiešať dvakrát denne. Lehota použitia jednotlivých lakov MOBIHEL HYDRO Base MIX systému je 2 roky.

Použitie

Pri skladovaní a použití treba zohľadniť, že všetky miešacie laky systému MOBHEL HYDRO Base MIX obsahujú vodu a preto treba dať pozor, aby teplota počas prepravy, skladovania a použitia neklesla pod 5°C.

Jednotlivé komponenty sa jednoducho zmiešajú podľa receptúry. Dobre vymiešaný odtieň sa rozriedi na pracovnú viskozitu MOBIHEL HYDRO Riedidlami. Autolaky - MOBIHEL Hydro

Celý proces prípravy povrchu môže byt’ konvencionálny. V programe MOBIHEL je k dispozícii aj ekologickejšie MOBIIEL HYDRO Čistidlo a taktiež už známy MOBIIEL 2K HS 4:1 kompaktprimer low VOC.

Nanášanie je jednoduché: 2 plné ruky bez odvzdušňovania u neefektných odtieňov, u metalic odtieňov je pohrebné ešte finálne zahmlenie pre správnu orientáciu efektných pigmentov. Aj pri čiastočnom lakovaní je systém práce už známy a v kombinácii s MOBIHEL HYDRO Bezfarebnou bázou umožňuje rýchle a kvalitné lakovanie.

Pri použili vodných náterov treba dávať pozor aby bola použitá dýza z materiálu, ktorý voda neničí. Pre vodné materiály sa odporúča použiť náradie oddelene od konvencionálneho.

Keďže má voda vyššiu výparnú energiu ako rozpúšťadlá, majú MOBIHEL HYDRO Base MIX miešacie laky dlhší čas sušenia ako konvencionálne. To možno riešiť sušením fénom, IČ žiaričmi alebo krátkodobým zvýšením teploty umožniť rovnomerné zmatnenie povrchu bázového náteru. Odporúča sa aj použitie striekacích kabín s minimálnym prietokom vzduchu 18000 m3/h.

Rovnomerne zmatnený povrch je znakom, že naň možno naniesť niektorý z bezfarebných lakov zo systému MOBIHEL. Samozrejme odporúčame MOllHEL 2K HS 2:1 bezfarebný lak low VOC, ktorý umožňuje ešte dodatočné šetrenie materiálu a menší dopad na životné prostredie.

Pomocné materiály

Receptúry pre MOBIHEL HYDRO Base MlX systém možno nájsť v najnovšom počítačovom programe, ktorý je v porovnaní so starým jednoduchší na použitie a obsahuje ešte viac užitočných údajov pre používateľa.

Pre jednoduchšiu prácu a priaznivejšie oboznamovanie sa s novým miešacím systémom sú vám k dispozícii aj nové koloristické pomôcky: farebný kruh základných tónov, zloženka základných miešacích lakov so schematickým vyobrazením ich koloristických vlastností a farebný vejár s prezentáciou všetkých miešacích lakov a ich koloristických vlastností.

Za účelom jednoduchšieho použitia systému je systém farebných kariet pre MOBIHEL HYDRO Base MIX jestvujúcou kombináciou neefektných a efektných color boxov.