MOBIHEL štandardný systém - Doplnky pre autolaky

2K elastic aditív

2K elastic aditív

Charakteristika

Výrobok je určený k zvýšeniu elastickosti u 2K náterov v prípade lakovania plastových častí.

Použitie

Pridáva sa 20 – 30% do zložky A - MOBIHEL 2K acrylového autolaku alebo do MOBIHEL 2K MS 2:1 bezfarebného laku alebo do MOBIHEL 2K HS 4:1 kompaktprimeru a na celý obsah MOBIHEL 2K tužidla v pomere, predpísanom pre jednotlivý výrobok. Pri použití MOBIHEL 2K Elastic aditíva sa zasychanie náteru o niečo predĺži.

Návod k použitiu - Príprava povrchu

Plastové časti je potrebné pred lakovaním dobre očistiť MOBIHEL čistiacim prostriedkom pre plasty. Potom nanesieme jednu vrstvu (hrúbka suchého filmu 3 - 5 µm) MOBIHEL Primeru pre plasty, ktorého viskozita je už pripravená k striekaniu. Keďže je MOBIHEL Primer pre plasty rýchlo schnúci, môžeme MOBIHELom 2K alebo dvojvrstvím krycím náterom do ktorého pridáme MOBIHEL 2K Elastic aditív, okamžite lakovať.

Podmienky pre skladovanie

3 roky, resp. do dátumu uvedenom na obale, uskladnené v originálnom uzavretom obale, v uzavretom priestore pri teplote +5 až +20° C.

Bod vzplanutia

27°C podľa ASTM D 3278

Bezpečnostné opatrenia

R10, R52/53, R66, R67, S2, S16, S37/39, S46, S51, S61