Závady počas lakovania

Závady spôsobené zariadením

A) Opotrebovanosť zariadenia

U pištole:

 • poškodenie na kryte pištole, - jednotlivé otvory pre prietok vzduchu sú deformované alebo uzatvorené,
 • poškodenie hornej časti ihly a dôsledkom toho sa nesprávne uzatvára tryska, následkom je kvapkanie farby,
 • poškodená tryska, dôsledkom toho farba nevychádza v správnom tvare a smere.

U každej z týchto závad nevychádza farba z trysky v správnom smere a tvare, pomer vzduchu a farby nieje správny, takže vychádza farebný film rôznej hrúbky a na pomerne malom povrchu sa objavuje stekanie, špatné rozlievanie, škvrny a matový efekt.

U kompresoru a ostatného zariadenia:

 • Opotrebovanosť kompresoru neumožňuje dostatočný tlak na výstupu z pištole, to môže v najhoršom prípade dokonale znemožniť lakovanie.
 • U zákazníkov, ktorí nemajú striekacie a sušiace komory, sa vyskytnú dodatočné problémy. V priestore, kde ventilácia nieje postačujúca, nastáva vysoké percento vlhkosti vzduchu, najmä keď lakýrnik z dôvodu vysokej prašnosti navlhčí podlahu vodou a priestor uzatvorí. V tomto prípade môže náter dokonca stratiť lesk.
 • U lakýrnikov, ktorí majú striekacie a sušiace komory s ventiláciou a kúrením sú možné rôzne deformácie držiaka filtra, čo spôsobuje nesprávny prietok vzduchu komorou, prebytočná farba nesteká správne na dno komory, dochádza k nekontrolovanému vstupu prachu do komory, konečným výsledkom je potom nevyhovujúci vzhľad lakovaného predmetu.
 • Z dôvodu nesprávnej funkcie manometrov, teplomerov, viskozimetrov a iných zariadení získa lakýrnik nesprávne údaje, ktoré spôsobí väčšie alebo menšie závady, zmätok a znemožní rýchle a účinné zaistenie odstránenie dôvodov závady.

Napríklad: príliš nízky tlak môže spôsobiť stekanie a príliš vysoký tlak zlé rozlievanie alebo matový efekt. Nepresná funkcia merania teploty môže mať za následok pomalé sušenie, tiež i stekanie, alebo príliš rýchle vyparovanie riedidla a dokonca môže dôjsť k “uvedeniu do varu.” Dôsledkom poruchy viskozimetra získa pripravená farba nevyhovujúcu viskozitu, čo spôsobuje závady podobné tým, ktoré sú uvedené v predchádzajúcich dvoch prípadoch. Pritom všetkom lakýrnik ťažko zistí, čo je príčinou problému – výrobca farby, zariadení alebo on sám. Pre dobrý vzhľad náteru je veľmi dôležitá príprava vzduchu k striekaniu. Z tohto dôvodu je nutné mať kvalitný systém jeho prípravy.

Základné zložky tvoriace dobrý systém sú:

 • kompresor s manometrom a ventilom k vypúšťaniu kondenzované vody
 • sušička vzduchu
 • filter pre odvod vody
 • filter pre odvod oleje
 • regulátor tlaku

V prípade, že niektorý z vyše uvedených komponentov chýba, je väčšia možnosť výskytu závady

Najcitlivejšie odtiene sú tie, ktoré sú vyrobené z organických pigmentov, typickými sú modré a červené. Pri nedostatočne suchom vzduchu nastáva takmer vo všetkých prípadoch matovanie povrchu, pri väčšom obsahu vody alebo oleja vo vzduchu nastávajú krátery. Preto je povinnosťou každého lakýrnika, aby pri striekaní odtieňov vždy používal vhodne upravený vzduch. To bude možné len v prípade, keď bude mať vhodný a kompletný systém úpravy vzduchu.

Z týchto uvedených dôvodov je nutná pravidelná výmena opotrebovaných súčastí a udržovanie zariadenia v bezchybnom stave.

B) Nedostatočná údržba zariadenia

Je veľmi častým dôvodom výskytu takmer rovnakých závad ako v predošlom bode. Tým rozumieme predovšetkým čistenie a umývanie zariadenia.

Znečistené a zanedbané zariadenie, napriek, že je technicky bezchybné, spôsobuje závady ako napr.:

 • krátery – mastnota nebo voda z kompresora
 • stekanie alebo slabé rozlievanie z dôvodu nesprávneho rozstreku farby
 • prašnosť – prach sa dvíha z podlahy komory, pohlcovanie nečistôt zvonka, odlepovanie od stien komory atď.